Solidarna Polska wprowadzi ZAKAZ CENZURY?! Konferencja Prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Komentarz: Jeżeli w Radzie posadzimy „ekspertów”, to znaczy, że ich rolą będzie ocena, czy dana ocenzurowana wiadomość była „prawdziwa”, czy nie. Tu pojawiaja się dwa pytania:

1. A co w sytuacji gdy istnieją różne opinie ekspertów, nawet przeciwne?
2. Czy człowiek nie ma prawa się mylić? Przecież w każdej debacie publicznej ścierają się różne poglądy i albo błędne opinie zostają skorygowane, albo dochodzi do negocjacji i kompromisu pomiędzy różnymi grupami interesów.

Dla przypomnienia: Artykuł 19 Międzynarodowegoi Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ratyfikowany przez Polskę w 1976 roku:

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.

2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne w celu:
a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;
b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia i moralności publicznej.

Wnioski:

  • Jeśli punkt 2 ma zastosowanie, rozstrzygnięcie powinno zapaść w debacie lub w kompromisie;
  • Jeśli punkt 3 ma zastosowanie, rozstrzygnięcie powinno zapaść w sali sądowej na wniosek oskarżyciela prywatnego lub publicznego.

W żadnym wypadku takie decyzje nie powinny być egzekwowane przez korporacje oraz media głównego nurtu i społecznościowe.Show less

Ten wpis został opublikowany w kategorii Cenzura, Polityka, Prawo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.