Podbój globalny – część 9: Wizja przyszłego ustroju Polski i roli Polski w Europie

Szczegółowe sformułowanie zasad ustrojowych, podstaw ideologicznych, ustaw zasadniczych i przepisów wykonawczych dla przyszłego systemu politycznego i prawnego w Polsce przekracza moje możliwości czasowe i moje kompetencje. Dlatego przedstawiam tu wyłącznie kilka kluczowych zasad konstytucyjnych, które uważam za konieczne dla zapewnienia niepodległości, praworządności, sprawiedliwosci społecznej oraz pokojowego i dostatniego rozwoju naszej Ojczyzny.

Wybór takich, a nie innych, „kluczowych zasad” był podyktowany moimi doświadczeniami w Polsce i na Zachodzie, moimi studiami w dziedzinie filozofii polityki, moimi długoletnimi kontaktami ze środowiskiem opozycyjnym i progresywnym na Zachodzie, moimi przemyśleniami i lekturą źródeł zachodnich oraz moimi obserwacjami otaczającej mnie rzeczywistości. Dzielę się tymi doświadczeniami z Wami w nadziei, że pomoże to prawdziwym patriotom znaleźć skuteczną drogę wyjścia z polskiego impasu politycznego.

1.  Narodowy charakter państwa

Polska jest państwem narodowym w takim znaczeniu, że państwo polskie nie popiera anty-narodowych celów agendy globalizacji i pragnie zachować swoją suwerenność oraz niezawisłość polityczną, ekonomiczną, gospodarczą i kulturalną.

Polska rozwija i ochrania jedność polskiego społeczeństwa i pokój społeczny oparty na procesie demokratycznym oraz aktywnie przeciwdziała próbom skłócania społeczeństwa, podburzania go i wykorzystywania w celu wywołania konfliktów służących interesom innych państw czy też wrogich Polsce rodzimych lub zagranicznych grup i organizacji.

Aby umożliwić odzyskanie pokoju społecznego, Polska ogłosi powszechną amnestię polityczną dla wszystkich stron przeszłych i obecnie istniejących konfliktów ideologicznych i społeczno – politycznych.

Polska aktywnie przeciwdziała inicjatywom i próbom działalności zagrażającej konstytucyjnemu porządkowi i ekonomicznym podstawom bytu państwa polskiego.

2.  Demokratyczny charakter państwa

Polska jest państwem demokratycznym, w którym każda mniejszość narodowa i etniczna ma zapewniony proporcjonalny do liczby swoich członków w wieku wyborczym udział we władzach centralnych i lokalnych.

Polska uznaje, że istotą demokracji jest podejmowanie przez wyborców świadomych i opartych na prawdzie decyzji. Dlatego Polska zdecydowanie przeciwdziała mediom i publikacjom głoszącym kłamstwa i manipulującym opinię publiczną w oparciu o nieprawdziwe lub politycznie stronnicze informacje.

Rolą mediów w Polsce jest obiektywne informowanie społeczeństwa, a nie jego indoktrynacja i politycznie motywowana propaganda. Aby spełniać swoją rolę w państwie demokratycznym, media muszą być rzetelne, politycznie bezstronne i wiarygodne. Polityka nie jest rolą mediów. Rolą mediów jest informacja.

3.  Społeczny charakter państwa

W polskim ustawodawstwie wewnętrznym dominuje zasada priorytetu interesu społecznego nad interesami korporacji ekonomicznych, biznesów, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji o charakterze politycznym.

Chcemy żyć w kraju, w którym korporacje, biznesy, administracja i organizacje polityczne służą ekonomii i prawu, a ekonomia i prawo służą społeczeństwu. Odrzucamy rzeczywistość odwrotną, to jest taką, w której ludzie służą ekonomii i prawu, a ekonomia i prawo służą korporacjom, biznesom, administracji i organizacjom politycznym.

W szczególności, państwo polskie chroni obywateli i konsumentów przed monopolizacją rynku, nieuzasadnionym wzrostem cen i innymi przejawami drapieżnego kapitalizmu. Temu celowi służą regulacje państwowe. Celem regulacji państwowych nie jest przejęcie sterowania gospodarką. Celem regulacji państwowych jest ochrona konsumenta przed wyzyskiem i nieuczciwymi praktykami w procesie produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług, a także ochrona środowiska naturalnego.

Aby sprostać tym zadaniom w sposób niezawisły i niezależny, rząd polski musi kontrolować państwową politykę fiskalną i monetarną, kontrolować emisję pieniędzy oraz zarządzać Polskim Bankiem Narodowym.

Polska szanuje i przestrzega praw człowieka i obywatela, a szczególnie wolnoci słowa i prawa obywateli do prywatności oraz ochrony ich osobistych i rodzinnych informacji. Złamanie tej zasady przez agencje państwowe i prywatne oraz inwigilacja osób prywatnych wymaga zgody odpowiedniego sądu.

W Polsce bezwarunkowo przestrzegana jest zasada, że każdy obywatel musi być traktowany jako osoba niewinna, dopóki jego wina nie zostanie legalnie orzeczona w prawidłowym i otwartym procesie sądowym.

4.  Świecki i tolerancyjny charakter państwa

Polska jest państwem świeckim wyznającym zasadę rozdziału kościoła od państwa oraz zasadę rozdziału religii od polityki.

Polska szanuje prawo wszystkich obywateli do pokojowego i konstruktywnego wyznawania i praktykowania ich religii.

Jednocześnie, Polska potępia i zabrania zmuszania kogokolwiek do wyznawania lub praktykowania religii oraz czynienia z takich wymogów warunku zatrudnienia, promocji, lub kariery politycznej i zawodowej.

5.  Neutralny i pokojowy charakter państwa

Polska promuje i wdraża ideę pokojowego współistnienie wszystkich narodów.

Polska deklaruje neutralne politycznie i przyjazne zamiary w stosunkach z innymi państwami, włączając w to wszystkich sąsiadów. Polska pragnie rozwijać pokojową współpracę z innymi państwami, opartą na handlu, rozwoju gospodarczym i technicznym, oraz na wymianie kulturalnej i naukowej – w oparciu o umowy międzynarodowe oraz z pełnym i wzajemnym poszanowaniem interesów narodowych wszystkich partnerów.

Polska chce być krajem praktycznym. Pragnie być mostem, a nie murem, między Wschodem i Zachodem oraz Południem i Północą. Wszelka propaganda wojenna oraz nieuzasadniona demonizacja innych państw lub ich przywódców są w Polsce ustawowo zakazane.

Polska chce budować relacje z innymi państwami na zasadzie pokojowego współistnienia wzajemnie korzystnej współpracy, zwłaszcza z krajami, których dynamiczny rozwój pozwala przypuszczać, że są one przyszłoscią ekonomiczną globu. Polska woli być na szlaku jedwabnym niż na smyczy i dywaniku mocarstw schodzących z piedestału historii. Dlatego chcemy nasze stosunki międzynarodowe budować patrząc w przyszłość, raczej niż rozpamiętując przeszłość, której zmienić już nie możemy.

a)  Rola polskich sił zbrojnych

Polska armia podlega wyłącznie polskiemu dowództwu i rządowi polskiemu

Polska armia ma charakter obronny i w czasie pokoju działa wyłącznie na terytorium Polski – za wyjątkiem międzynarodowych manewrów, misji pokojowych i akcji pomocy humanitarnej usankcjonowanych przez ONZ, pokojowych wizyt i koniecznych operacji militarnych o charakterze obronnym w przypadku agresjii skierowanej przeciwko państwu polskiemu, obywatelom polskim, polskiemu terytorium lub żywotnym interesom Polski poza granicami państwa.

Polska armia nie może być użyta przeciwko polskiemu społeczeństwu, za wyjątkiem sytuacji, w których masowe społeczne niepokoje zagrażają bezpieczeństwu obywateli, istnieniu państwa, jego ekonomicznym podstawom bytu lub jego konstytucyjno – prawnemu porządkowi.

W czasie pokoju, polskie siły zbrojne są jedyną formacją militarną uprawnioną do obecności i operacji na terytorium Polski.

6.  Praworządny charakter państwa

a)  Rola sądów oraz policji i innych służb porządkowych

Domeną sądów regionalnych, sądów okręgowych i Sądu Najwyższego jest przeciwdziałanie przestępczości kryminalnej i wykroczeniom oraz prawne rozstrzyganie konfliktów o charakterze cywilnym.

Rolą policji i innych sił porządkowych jest ochrona społeczeństwa. Policja nie jest upoważniona do ingerowania i represjonowania obywateli w sprawach o charakterze politycznym.

Sądy rejonowe i okręgowe są organizacyjnie podległe Ministrowi Sprawiedliwości ale w sprawach orzecznictwa są w ramach swojej struktury i właściwych im regulacji prawnych niezawisłe.

b)  Rola agencji bezpieczeństwa państwa

Agencje bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Agencje bezpieczeństwa podlegają odpowiednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Obrony.

W szczególności, agencje bezpieczeństwa zapobiegają zdradzie, dywersji, sabotażowi, terroryzmowi i szpiegostwu oraz ścigają przestępstwa o charakterze politycznym, administracyjnym i gospodarczym o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

c)  Rola sądów wojskowych i wojskowej żandarmerii

Sądy wojskowe oraz wojskowa żandarmeria ścigają i przeciwdziałają łamaniu przez żołnierzy oraz przez oficerów Wojska Polskiego regulaminów wojskowych i rozkazów przełożonych. Sądy wojskowe orzekają wyłącznie w sprawach dotyczących oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Ściganie i orzekanie w sprawach osób cywilnych i innych służb mundurowych nie należy do kompetencji i uprawnień sądów wojskowych i żandarmerii wojskowej.

Sądy wojskowe i wojskowa żandarmeria organizacyjnie podlegają Ministrowi Obrony ale w sprawach orzecznictwa są w ramach swojej struktury i właściwych im regulacji prawnych niezawisłe.

Żandarmeria wojskowa podlega Ministrowi Obrony.

d)  Rola Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego

Sąd Najwyższy jest w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia i sprawach cywilnych najwyższą instancją odwoławczą w Polsce. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

Sąd Najwyższy jest w swoim orzecznictwie niezawisły.

Trybunał Konstytucyjny decyduje i orzeka w sprawach zgodności aktów prawnych oraz innych regulacji i decyzji państwowych i cywilnych z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny jest w swoim orzecznictwie niezawisły.

e)  Rola Trybunału Stanu i Trybunału Obywatelskiego

Trybunał Stanu i Trybunał Obywatelski są instytucjami upoważnionymi do rozpartywania dowodów oraz orzekania winy i kary w sprawach o charakterze politycznym oraz w sprawach dotyczących łamania przez polityków, administrację państwową, kadrę sił zbrojnych lub kadrę agencji bezpieczeństwa prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz praw człowieka i obywatela, a także w przypadku dopuszczania się przez polityków, kadrę służb mundurowych lub kadrę agencji bezpieczeństwa zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi oraz działań na szkodę narodu takich jak zdrada stanu, szpiegostwo i zdrada interesów narodu.

Trybunał Obywatelski prowadzi ewidencję obietnic wyborczych różnych partii, koalicji i polityków na szczeblu centralnym oraz porównuje te obietnice z późniejszymi inicjatywami i decyzjami rządu. W przypadku decyzji sprzecznych z obietnicami wyborczymi lub w przypadku nieuzasadnionego uchylania się rządu od spełnienia obietnic wyborczych, Trybunał Obywatelski może, na wniosek wyborców, odwołać polityków z pełnionych przez nich funkcji państwowych. W drastycznych przypadkach, Trybunal Stanu, na wniosek Trybunału Obywatelskiego może zawiesić rząd i zarządzić nowe wybory przed terminem upływu kadencji.Ten artykuł wyraża osobiste opinie autora oparte na jego obserwacjach i przemyśleniach oraz na materiałach zawartych w publikacjach opozycyjnych, tak zachodnich jak i polskich.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.