Dobrowolność i informacja. Naukowcy apelują do rządu w sprawie szczepionki na koronawirusa

Grupa lekarzy i naukowców ostrzega przed zgubnymi skutkami masowego zaszczepienia Polaków przeciwko koronaworusowi. Ich zdaniem oferowane preparaty nie są wystarczająco bezpieczne. Lekarze apelują, by nie sięgać tu po żadne środki przymusu oraz chcą rzetelnej informacji na temat skuteczności i powikłań szczepionki.

List został skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorza Cessaka.

Naukowcy i lekarze w liście otwartym wyrażają swoje zaniepokojenie „perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów”.

Ich zdaniem, pośpieszne wprowadzenie szczepionki ma charakter eksperymentu na wielką skalę. Sygnatariusze ostrzegają, że szczepionki mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, stąd też „na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19”. Nadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki „mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia”, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć długofalowych skutków szczepień.

„O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć otwarta debata publiczna. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu” – czytamy w liście.

[Źródło]

***

STOWARZYSZENIE „WOLNE WYBORY”

Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP

Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną.

Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 listopada 2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Liczba podana przez Pana Ministra świadczyłaby o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem pośpiesznie wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę.

Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Przeprowadzono próby kliniczne na stosunkowo niewielkiej grupie osób, które poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. W testowanych grupach nie uwzględniono też wystarczającej liczby osób z grup ryzyka. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom.

Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA – kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być niebezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Nie wiemy bowiem do końca jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegał wprowadzony RNA w naszych komórkach. Wprowadzony mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA (np. miRNA, lncRNA), co może to prowadzić do zmian w regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto wprowadzony mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Zagrożeniem dla człowieka jest więc to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby.

Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniejdopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na ludziach czy zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222 firmy AstraZeneca. W związku z zasadą dobrowolności obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obywateli, dobrowolne szczepienia powinny być uwarunkowane przeprowadzeniem dokładnych badań klinicznych, zorganizowaniem szerokiej debaty publicznej na temat wprowadzanej szczepionki oraz poinformowaniem społeczeństwa o możliwych korzyściach, powikłaniach oraz niebezpieczeństwach szczepień i alternatywnych metodach walki z COVID-19. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom, powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia.

Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu.

Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 stanowi wielkie wyzwanie. Jednakże, obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Z zasady dobrowolności oraz fundamentalnych wolności będących podstawą demokracji wynika konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o swoim życiu. „Nic o nas bez nas” – to dawne hasło Solidarności. Warto je tutaj przypomnieć.

My, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowano rzetelną debatę publiczną. Apelujemy ponadto o ochronę podstawowych zasad demokracji i o poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz z umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę.

Z wyrazami szacunku,

 • dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie
 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
 • prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Marek Krzystanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution
 • prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution
 • dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
 • dr hab. n. med. Marek Baltaziak, UMB
 • dr hab. n. med. Joanna Łotowska, UMB
 • dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, PUM
 • dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, PUM
 • dr hab. Wojciech Dobiński, UŚ
 • dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa
 • dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB
 • dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice
 • dr Mariusz Żuk, Baranowice
 • dr Mariusz Błochowiak, Poznań
 • dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok
 • dr n. med. Marek Wojciechowski, Warszawa
 • dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy
 • dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków
 • dr n. med. Krzysztof Rożnowski, Poznań
 • dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz
 • dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka, Bydgoszcz
 • lek. med. Jolanta Biel-Gruszczyńska, Częstochowa
 • lek. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, Wałbrzych
 • lek. med. Magdalena Urban-Lechowicz, Warszawa
 • lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk, Radomsko
 • lek. med. Paweł Basiukiewicz, Grodzisk Mazowiecki
 • lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice
 • lek. med. Anna Muszynska-Kwiatkowska, Wrocław
 • lek. med. Anna Janaszek-Borek, Warszawa
 • lek. med. Elżbieta Sadowska, Białystok
 • lek. med. Małgorzata Gbiorczyk, Konin
 • lek. med. Grzegorz Pałka, Częstochowa
 • lek. dent. Joanna Kuczyńska, Lublin
 • lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica
 • lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk
 • lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa
 • lek med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk
 • lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie
 • lek. med. Tomasz Dmochowski, Poznań
 • lek. med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk
 • lek. med. Grzegorz Tuszyński, Katowice
 • lek. med. Beata Biesiadecka, Bolechowice
 • lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice
 • lek. med. Sabina Urbaniak, Krotoszyn
 • lek. med. Jarosław Maciej Zioło, Sanok
 • lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa
 • lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław
 • lek. med. Andrzej Banach, Wrocław
 • lek. med. Joanna Nehring, Kraków
 • lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn
 • lek. dent. Anna Walacik, Lublin
 • lek. med. Alicja Weleda, Leszno
 • lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków
 • lek. dent. Dominika Car, Brzeg
 • lek. med. Alicja Kluz, Białystok
 • lek. med. Joanna Paśnicka, Sopot
 • lek. med. Agata Kot, Świdnik

Źródło: dorzeczy.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Medycyna, Polityka, Zdrowie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.