Broń elektromagnetyczna i informacyjna: zdalna manipulacja ludzkim mózgiem

Anteny 5G montowane pod osłoną fałszywej pandemii (w pośpiechu i bez debaty publicznej) w naszych miastach, m. in. na dachach budynków mieszkalnych.


By Mojmir Babacek
Global Research, October 27, 2020
6 August 2004
(Tum.: L.B.)

Komentarz redakcji GlobalResearch:

Przedstawiamy naszym czytelnikom ten starannie udokumentowany artykuł Mojmira Babaceka opublikowany po raz pierwszy w 2004 roku.

Chociaż tekst dotyczy szeregu złożonych procesów naukowych, implikacje tych odkryć są daleko idące. Badanie to ma również wpływ na obecny kryzys koronawirusowy.

Arsenał broni elektromagnetycznej i informacyjnej, używanej do manipulowania ludzkim umysłem wybranych osób lub populacji, jest integralną częścią systemu uzbrojenia Nowego Porządku Świata.

Wojsko Stanów Zjednoczonych dysponuje wyrafinowanym arsenałem broni psychotronicznej, której można by używać zarówno w kraju, jak i za granicą.

Broń elektromagnetyczna i informacyjna mogłaby być używana na konwencjonalnych teatrach wojennych bez wiedzy wroga.

Dlatego ważne jest, abyśmy nie tylko zapoznali się z tymi odkryciami, ale także zmobilizowali się na szczeblu krajowym i międzynarodowym przeciwko stosowaniu technologii manipulacji mózgiem.

Michel Chossudovsky, 5 sierpnia 2004, 27 października 2020

***

W październiku 2000 roku kongresman Denis J. Kucinich przedstawił w Izbie Reprezentantów ustawę, która zobowiązywałaby amerykańskiego prezydenta do podjęcia negocjacji w sprawie zakazu używania broni kosmicznej.

W tej ustawie definicja systemu uzbrojenia obejmowała:

„Każdy inny niezatwierdzony lub jeszcze nierozwinięty środek powodujący śmierć lub zranienie, uszkodzenie lub zniszczenie osoby (lub życia biologicznego, zdrowia biologicznego, zdrowia psychicznego lub dobrostanu fizycznego i ekonomicznego osoby)… poprzez użycie systemów lądowych, morskich lub kosmicznych wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne, psychotroniczne, dźwiękowe, laserowe lub inne energie skierowane na pojedyncze osoby lub docelowe populacje w celu wojny informacyjnej, manipulowania nastrojami lub kontroli nad umysłami takich osób lub populacje ”(15).

Jak we wszystkich aktach prawnych przytoczonych w tym artykule, projekt tej ustawy dotyczy stymulacji dźwiękowej, świetlnej lub elektromagnetycznej ludzkiego mózgu.

Broń psychotroniczna należy, przynajmniej dla laika niedoinformowanego o tajnych badaniach wojskowych, do sfery fantastyki naukowej, gdyż dotychczas żaden z opublikowanych eksperymentów naukowych nie został w znaczący sposób przedstawiony światowej opinii publicznej.

To, że można manipulować ludzkim [postrzeganiem rzeczywistości [przyp. tłum.] i zachowaniem za pomocą podprogowych przekazów dźwiękowych lub wizualnych, jest obecnie powszechnie znane i uznawane przez społeczność naukową.

Z tego powodu w większości krajów korzystanie z takich technologii bez zgody osoby, której to dotyczy, jest teoretycznie zabronione. Nie trzeba dodawać, że korzystanie z tych technologii odbywa się w tajemnicy, bez wiedzy lub zgody określonych osób.

Urządzenia wykorzystujące światło do stymulacji mózgu stanowią kolejny mechanizm, za pomocą którego światło migające z określonymi częstotliwościami może być używane do manipulowania ludzką psychiką.

Jeśli chodzi o użycie dźwięku, w kilku mediach informowano o urządzeniu transmitującym wiązkę fal dźwiękowych, którą mogą usłyszeć tylko osoby, do których kierowana jest wiązka fal dźwiękowych. W tym przypadku wiązka jest utworzona przez kombinację fal dźwiękowych i ultradźwiękowych, co powoduje, że osoba docelowa słyszy dźwięk wewnątrz swojej głowy. Taka procedura mogłaby wpłynąć na równowagę psychiczną osoby docelowej, a także przekonać ją, że jest, że tak powiem, psychicznie chora.

W tym artykule przeanalizowano rozwój technologii i wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz sposoby nowych metod manipulacji ludzkim umysłem.

Energia elektromagnetyczna

Jedną z głównych metod manipulacji jest energia elektromagnetyczna.

W odtajnionej literaturze naukowej opublikowano tylko około 30 eksperymentów potwierdzających to założenie (1), (2). Już w 1974 roku w ZSRR, po udanych testach w jednostce wojskowej w Nowosybirsku, Radioson (Radiosleep) został zarejestrowany w Rządowym Komitecie ds. Wynalazków i Odkrycia ZSRR, określany jako metoda wywoływania snu za pomocą fal radiowych (3), (4), (5).

W literaturze naukowej techniczną możliwość wywołania snu u człowieka za pomocą fal radiowych potwierdza książka brytyjskiego naukowca zajmującego się badaniami nad biologicznymi skutkami elektromagnetyzmu (6). Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat promieniowania niejonizującego opublikowany w 1991 roku potwierdza, że:

„Wydaje się, że wiele efektów biologicznych obserwowanych u zwierząt wystawionych na działanie pól ELF jest związanych, bezpośrednio lub pośrednio, z układem nerwowym…” (2).

Wśród opublikowanych eksperymentów są takie, w których pulsujące mikrofale spowodowały synchronizację odizolowanych neuronów z częstotliwością pulsowania mikrofal. Na przykład neuron odpalający z częstotliwością 0,8 Hz został w ten sposób zmuszony do wystrzeliwania impulsów z częstotliwością 1 Hz. Ponadto pulsujące mikrofale przyczyniły się do zmiany stężenia neuroprzekaźników w mózgu (neuroprzekaźniki są częścią mechanizmu wywołującego wyzwalanie neuronów w mózgu) oraz do wzmocnienia lub osłabienia działania leków dostarczanych do mózgu (1).

Eksperyment, w którym główne częstotliwości mózgu rejestrowane przez EEG zostały zsynchronizowane z częstotliwością pulsowania mikrofalowego (1,2), może wyjaśnić funkcję rosyjskiej instalacji Radioson. Mikrofale pulsujące w częstotliwości snu powodowałyby synchronizację aktywności mózgu z częstotliwością snu i w ten sposób wywoływały sen.

Pulsowanie mikrofal o częstotliwości dominującej w mózgu w stanie przebudzenia mogłoby, w ten sam sposób, uniemożliwić człowiekowi zasypianie.

Raport oparty na wynikach testów prowadzonych przez Departament Badań Mikrofalowych w Walter Reed Army Institute of Research stwierdza:

„Wydaje się, że impulsy mikrofalowe łączą się z ośrodkowym układem nerwowym i wytwarzają stymulację podobną do stymulacji elektrycznej niezwiązanej z ciepłem”.

W wielokrotnie powtarzanym eksperymencie mikrofale pulsujące z dokładną częstotliwością spowodowały wypływ jonów wapnia z komórek nerwowych (1,2). Wapń odgrywa kluczową rolę w wyzwalaniu neuronów, a Ross Adey, członek pierwszego zespołu naukowego, który opublikował ten eksperyment, publicznie wyraził przekonanie, że ten efekt promieniowania elektromagnetycznego zakłóci zdolność koncentracji na złożonych zadaniach (7).

Robert Becker, który brał udział w odkryciu wpływu pól pulsacyjnych na gojenie złamanych kości, opublikował fragmenty raportu z programu testowego Walter Reed Army Institute. W pierwszej części należało zbadać „natychmiastowe efekty osłabienia” (8). Czy te efekty nie były oparte na eksperymencie Rossa Adeya i innych z wypływem wapnia?

Brytyjski naukowiec John Evans, pracujący w tej samej dziedzinie, napisał, że zarówno Ross Adey, jak i Robert Becker stracili swoje stanowiska i granty badawcze i nazwali ich „wolnomyślącymi wygnańcami” (6). W 1975 roku w USA opublikowano eksperyment wojskowy, w którym pulsujące mikrofale wytworzyły w mózgu człowieka dźwiękową percepcję liczb od 1 do 10 (9). Istnieje również możliwość przekonania jednostki, że jest chora psychicznie. Program testowy amerykańskiego Instytutu Badawczego Walter Read Army, w którym miał miejsce ten eksperyment, zalicza się jako „szybka stymulacja słuchowa za pomocą efektów słuchowych”, a ostatecznie ma na celu „zachowanie kontrolowane przez stymulację” (8).

Załóżmy, że słowa dostarczane do mózgu zostały przepisane na częstotliwości ultradźwiękowe. Czy wówczas podmiot nie odbierałby tych samych słów, co jego własne myśli?

I czy nie oznaczałoby to, że jego zachowanie było kontrolowane w ten sposób poprzez transmisję częstotliwości ultradźwiękowych? W związku z tym w „Raporcie końcowym na temat wymagań dotyczących badań biotechnologicznych dla systemów lotniczych w ciągu roku 2000” amerykańskich sił powietrznych z 1982 r. stwierdza się:

„Podczas gdy początkowa uwaga powinna być skierowana na degradację ludzkich możliwości w wyniku obciążenia termicznego i efektów pola elektromagnetycznego, późniejsze prace powinny zająć się możliwościami kierowania i badania funkcjonowania umysłowego przy użyciu pól przyłożonych zewnętrznie…” (10).

Kilku naukowców ostrzegło, że najnowsze osiągnięcia neurofizjologii mogą zostać wykorzystane do manipulacji ludzkim mózgiem.

W czerwcu 1995 roku Michael Persinger, który pracował nad projektem amerykańskiej marynarki wojennej nieśmiercionośnej broni elektromagnetycznej, opublikował artykuł naukowy, w którym stwierdza:

„Techniczna możliwość bezpośredniego wpływania na większą część z około sześciu miliardów mózgów gatunku ludzkiego bez pośrednictwa klasycznych modalności sensorycznych, poprzez generowanie informacji neuronowych w fizycznym medium, w którym wszyscy członkowie gatunku są zanurzeni… jest obecnie marginalnie wykonalna” ( 11).

W 1998 r. Francuski Narodowy Komitet Bioetyczny ostrzegł, że „neuronauka jest coraz częściej uznawana za potencjalne zagrożenie dla praw człowieka” (12). W maju 1999 r. w Tokio odbyła się konferencja neuronaukowców sponsorowana przez ONZ. Jego ostateczna deklaracja formalnie to potwierdza:

„Obecnie dysponujemy zasobami intelektualnymi, fizycznymi i finansowymi, aby opanować moc samego mózgu i opracować urządzenia do dotykania umysłu, a nawet kontrolowania lub wymazywania świadomości… Pragniemy wyznać naszą nadzieję, że taka pogoń za wiedzą służy pokojowi i dobrobytowi” (13).

Na międzynarodowej scenie politycznej w ostatnich latach koncepcja zdalnego sterowania ludzkim mózgiem stała się przedmiotem negocjacji międzynarodowych i międzyrządowych. W styczniu 1999 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do „międzynarodowej konwencji wprowadzającej globalny zakaz opracowywania i rozmieszczania broni, która mogłaby umożliwić jakąkolwiek formę manipulacji ludźmi” (14).

Już w 1997 roku dziewięć państw Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS) zwróciło się do ONZ, OBSE i państw Unii Międzyparlamentarnej z propozycją umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ przygotowania i przyjęcia międzynarodowej konwencji „O zapobieganiu wojnom informacyjnym i ograniczaniu obrotu bronią informacyjną” (16), (3).

Broń informacyjna

Ta inicjatywa została pierwotnie zaproponowana w rosyjskiej Dumie Państwowej przez Władimira Łopatina (3). V. Łopatin pracował kolejno w latach 1990-1995 w stałych komisjach bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Rosyjskiej Dumy Państwowej oraz Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS), specjalizując się w bezpieczeństwie informacyjnym (3). ). Pojęcie broni informacyjnej lub wojny informacyjnej jest raczej nieznane ogółowi społeczeństwa na świecie. W 1999 roku W. Łopatin wraz z rosyjskim naukowcem Władimirem Cygankowem opublikował książkę „Broń psychotroniczna a bezpieczeństwo Rosji” (3). Tam znajdujemy wyjaśnienie tej terminologii:

„W raporcie z badań American Physical Society za rok 1993 przedstawiono konkluzję, że elementy psychofizycznych systemów broni… mogą być użyte… do budowy nowego strategicznego typu broni (broń informacyjna w wojnie informacyjnej)…”

Wśród wielu odniesień na ten temat zwróćmy uwagę na materiały z przesłuchań parlamentarnych „Zagrożenia i wyzwania w sferze bezpieczeństwa informacyjnego”, Moskwa, lipiec 1996, „Broń informacyjna jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej” (raport analityczny Służby Wywiadu Federacji Rosyjskiej, Moskwa, 1996 oraz materiał „Do kogo będzie należeć broń sumienia w XXI wieku”, Moskwa, 1997. (17).

W 2000 r. V. Łopatin przedstawił, trzecią z kolei ustawę na temat „Bezpieczeństwa informacyjnego i psychologicznego Federacji Rosyjskiej”. Ustalenia Lopotina zostały podsumowane przez rosyjską gazetę Segodnya:

„… Środki oddziaływania informacyjno-psychologicznego mogą nie tylko zaszkodzić zdrowiu jednostki, ale także spowodować, zdaniem Lopatina,„ zablokowanie wolności woli człowieka na poziomie podprogowym, utratę zdolności politycznej, kulturowej i społecznej samoidentyfikacji, manipulacji świadomością społeczną, która może doprowadzić do zniszczenia poczucia zbiorowej tożsamości narodu i narodu rosyjskiego ”” (16).

W książce „Broń psychotroniczna a bezpieczeństwo Rosji” autorzy proponują zaliczyć do podstawowych zasad rosyjskiej koncepcji obrony przed zdalną kontrolą psychiki ludzkiej nie tylko uznanie jej istnienia, ale także fakt, że metody wojny informacyjnej i psychotronicznej są w pełni operacyjne („i są używane bez formalnego wypowiedzenia wojny”) (18). Cytują również zapis z posiedzenia Rady Federalnej Federacji Rosyjskiej, na którym W. Lopatin stwierdził, że broń psychotroniczna może …

„Powodować blokowanie wolności woli człowieka na poziomie podprogowym” lub „dostarczać do świadomości lub podświadomości ludzkiej informacje, które wyzwolą wadliwe lub błędne postrzeganie rzeczywistości” (19).

W związku z tym zaproponowali przygotowanie ustawodawstwa krajowego, a także ustanowienie międzynarodowych norm prawnych „mających na celu obronę ludzkiej psychiki przed manipulacjami podprogowymi, destrukcyjnymi i informacyjnymi” (20).

Ponadto proponują również odtajnienie wszystkich opracowań analitycznych i badań dotyczących różnych technologii. Ostrzegli, że skoro te badania pozostały tajne i niedostępne dla opinii publicznej, pozwoliło to wyścigowi zbrojeń kontynuować je bez przeszkód – co przyczyniło się do zwiększenia prawdopodobieństwa wojny psychotronicznej.

Wśród możliwych źródeł zdalnego wpływu na psychikę człowieka autorzy wymieniają „generatory pól fizycznych” o „znanej i nieznanej naturze” (21). W 1999 roku STOA (Scientific and Technological Options Assessment), będąca częścią Dyrektoratu Generalnego Parlamentu Europejskiego ds. Badań, opublikowała raport na temat technologii kontroli tłumu, zamówiony przez nich w fundacji OMEGA w Manchesterze (Wielka Brytania) (22, http: // www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-14-01-a_en.pdf).

Jeden z czterech głównych tematów badań dotyczył technologii tzw. „Drugiej generacji” lub „nieśmiercionośnych”:

„Raport ten ocenia drugą generację„ nieśmiercionośnej ”broni, która pojawia się w krajowych laboratoriach wojskowych i jądrowych w Stanach Zjednoczonych w ramach doktryny „nieśmiercionośnej” wojny, zapoczątkowanej przez administrację Clintona, a obecnie kontynuowanej przez NATO. Do urządzeń tych zalicza się broń wykorzystującą… ukierunkowaną wiązkę energii… częstotliwości radiowe, mechanizmy laserowe i akustyczne do obezwładniania ludzkich celów”(23). Raport stwierdza, że„ najbardziej kontrowersyjną, „nieśmiercionośną” technologią kontroli tłumu… proponowaną przez USA jest tak zwana broń częstotliwości radiowych lub energii ukierunkowanej, która rzekomo może manipulować ludzkim zachowaniem… Największym problemem są systemy, które mogą bezpośrednio oddziaływać na ludzki układ nerwowy ”(24). Raport stwierdza także, że „być może najgroźniejsze wynalazki [na tym polu] są wciąż tajemnicą” (25).

Niedostępność oficjalnych dokumentów potwierdzających istnienie tej technologii może być przyczyną, dla której raport OMEGA odwołuje się, w zakresie technologii kontroli umysłu, do publikacji internetowej autora tego artykułu (26 http://www.europarl.eu. int / stoa / publi / pdf / 99-14-01-a_en.pdf).

Podobnie publikacja internetowa dyrektora American Human Rights and Anti-mind Control Organisation (CAHRA), Cheryl Welsh, jest przywoływana przez wspólną inicjatywę Biura Kwakrów ONZ, Instytutu Badań nad Rozbrojeniem ONZ i Programu oraz międzynarodowe badania bezpieczeństwa w odniesieniu do broni nieśmiercionośnej (27).

25 września 2000 r. Komisja Bezpieczeństwa Rosyjskiej Dumy Państwowej omówiła uzupełnienie artykułu 6 ustawy federalnej o broni. W ich rezolucji czytamy:

„Osiągnięcia współczesnej nauki (…) pozwalają na stworzenie wyważonych metod sekretnego, zdalnego oddziaływania na psychikę i fizjologię człowieka lub grupy ludzi” (28).

Komisja zaleciła zatwierdzenie aneksu. Dodatek do artykułu 6 ustawy o broni Federacji Rosyjskiej został zatwierdzony 26 lipca 2001 roku.

„Na terytorium Federacji Rosyjskiej zabroniony jest obrót bronią i innymi przedmiotami… których skutki działania polegają na wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego, świetlnego, termicznego, podczerwonego lub ultradźwiękowego…” (29) .

W ten sposób rosyjski rząd uczynił pierwszy krok, aby dać wyraz swojemu zaangażowaniu w zakaz stosowania technologii kontroli umysłu.

W Doktrynie bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej podpisanej przez prezydenta Putina we wrześniu 2000 r. wśród zagrożeń zagrażających bezpieczeństwu informacyjnemu Federacji Rosyjskiej wymienia się

„Zagrożenie dla konstytucyjnych praw i wolności ludzi i obywateli w sferze życia duchowego… świadomości indywidualnej, zbiorowej i społecznej” oraz „nielegalne użycie specjalnych środków wpływających na świadomość indywidualną, zbiorową i społeczną” (30). Wśród głównych kierunków współpracy międzynarodowej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego wymienia się „zakaz produkcji, rozpowszechniania i używania„ broni informacyjnej ”(31).

Powyższe stwierdzenie należy interpretować jako dalsze zaangażowanie Rosji w międzynarodowy zakaz stosowania środków zdalnego wpływania na aktywność ludzkiego mózgu.

Podobnie w wyżej wymienionym raporcie, opublikowanym przez STOA, pierwotnie proponowana wersja rezolucji Parlamentu Europejskiego wzywa do:

„Międzynarodowej konwencji dotyczącej globalnego zakazu wszelkich badań i rozwoju…, które mają na celu zastosowanie wiedzy o chemicznej, elektrycznej, dźwiękowej wibracji lub innym funkcjonowaniu ludzkiego mózgu do opracowywania broni, która może umożliwić manipulowanie ludźmi, w tym zakaz jakiegokolwiek rzeczywistego lub możliwego wdrażania takich systemów. ”(32)

Tutaj termin „rzeczywiste” może oznaczać, że taka broń jest już rozmieszczona.

Wśród krajów o najbardziej zaawansowanych technologiach wojskowych są Stany Zjednoczone, które nie wystąpiły z żadną międzynarodową inicjatywą domagającą się zakazu technologii umożliwiających zdalne sterowanie ludzkim umysłem. (Oryginalna wersja ustawy Denisa J. Kucinicha została zmieniona.)

Mimo to, według badania opublikowanego przez STOA, Stany Zjednoczone są głównym promotorem użycia tej broni. Nieśmiercionośna technologia została włączona do doktryny wojskowej NATO ze względu na naciski ze strony USA: „Z inicjatywy USA w ramach NATO utworzono specjalną grupę ds. perspektywicznego wykorzystania urządzeń o nieśmiercionośnych skutkach” – czytamy w posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rosyjskiej Dumy Państwowej (28).

Raport opublikowany przez STOA stwierdza: „W październiku 1999 roku NATO ogłosiło nową politykę dotyczącą broni nieśmiercionośnej i jej miejsca w alianckich arsenałach” (33). „W 1996 roku nieśmiercionośne narzędzia zidentyfikowane przez armię amerykańską obejmowały… ukierunkowane systemy energetyczne” i „broń o częstotliwości radiowej” (34) – broń ta, jak sugerowano również w raporcie STOA, jest związana z wpływem na  system nerwowy człowieka.

Według rosyjskiej rządowej agencji informacyjnej FAPSI, w ciągu ostatnich 15 lat, wydatki Stanów Zjednoczonych na rozwój i zdobycie środków wojny informacyjnej wzrosły czterokrotnie i obecnie zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich programów wojskowych (17), (3).

Chociaż istnieją możliwe zastosowania wojny informacyjnej, które nie implikują kontroli umysłu, administracja USA nie była skłonna angażować się w negocjacje w sprawie zakazu wszelkich form manipulacji ludzkim mózgiem. Ta niechęć może rzeczywiście sugerować, że administracja USA zamierza używać technologii kontroli umysłów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej jako narzędzia wojny.

Jedną z konsekwencji polityki tajności otaczającej technologie umożliwiające zdalne sterowanie ludzkim mózgiem jest to, że rządy, które są właścicielami takich technologii, mogą z nich korzystać bez konieczności konsultacji z opinią publiczną. Nie trzeba dodawać, że jakakolwiek znacząca demokracja w dzisiejszym świecie może zostać zakłócona przez tajne operacje. Nie można wykluczyć, że w przyszłości całe grupy ludności poddane technologiom kontroli umysłów mogą żyć w „fałszywej demokracji”, w której ich własny rząd lub obce mocarstwo będzie mogło szeroko kształtować swoje opinie polityczne za pomocą technologii kontroli umysłu.


REFERENCES

1) Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, – pg. 117, 119, 474- 485, 542-551, 565 at the top and third and last paragraph

2) World Health Organization report on non-ionizing radiation from 1991, pg. 143 and 207-208

3) V. Lopatin, V Cygankov: „Psichotronnoje oružie i bezopasnost Rossii“, SINTEG, Russian Federation, Moscow, ISBN 5-89638-006-2-A5-2000-30, list of the publications of the publishing house you will find at the address http://www.sinteg.ru/cataloghead.htm

4) G. Gurtovoj, I. Vinokurov: „Psychotronnaja vojna, ot mytov k realijam“, Russsian Federation, Moscow, „Mysteries“, 1993, ISBN 5-86422-098-1

5) With greatest likelihood as well the Russian daily TRUD, which has organized the search for the documents, Moscow, between August 1991 and end of 1992 6) John Evans: Mind, Body and Electromagnetism, the Burlington Press, Cambridge, 1992, ISBN 1874498008, str.139

7) Robert Becker: “Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life”, William Morrow and comp., New York, 1985, pg. 287

8) Robert Becker: “Cross Currents, teh Startling Effects of Electromagnetic Radiation on your Health”, 1991, Bloomsburry Publishing, London, Great Brittain, ISBN 0- 7475-0761-9, pg. 304, Robert Becker refers to Bioelectromagnetics Society Newsletter, January and February 1989

9) Don R. Justesen, 1975, Microwaves and Behavior, American Psychologist, March 1975, pg. 391 – 401

10) Dr. Nick Begich and Jeane Maning: “Angels Don’t Play This HAARP, Advances in Tesla Technology”, Earthpulse Press, 1995, ISBN 0-9648812–0-9, pg. 169

11) M. A. Persinger: „On the Possibility of Directly Lacessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorythms“, Perception and Motor Skills, June1995,, sv. 80, str. 791-799

12) Nature, vol.391, 22.1.1998,str.316, „Advances in Neurosciences May Threaten Human Rights“

13) Internet reference at the site of the United Nations University and Institute of Advanced Studies in Tokyo does not work any more, to verify the information it is necessary to find the document from the 1999 UN sponsored conference of neuroscientists in Tokyo, you may inquire at the address unuias@ias.unu.edu 14) http://www.europarl.eu.int/home/default_en.htm?redirected=1 . click at Plenary sessions, scroll down to Reports by A4 number –click, choose 1999 and fill in 005 to A4 or search for Resolution on the environment, security and foreign policy from January 28, 1999

15) http://thomas.loc.gov./ and search for Space Preservation Act then click at H.R.2977

16) Russian daily Segodnya, 11. February, 2000, Andrei Soldatov: „Vsadniki psychotronitscheskovo apokalypsa” (Riders of Psychotronic Apokalypse)

17) See ref. 3), pg. 107

18) See ref. 3) pg. 97

19) See ref. 3), pg. 107

20) See ref. 3), pg. 108

21) See ref. 3) pg. 13

22) http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-14-01-a_en.pdf

23) see ref. 22 pg. XIX or 25

24) see ref. 22 pg. LIII or 69

25) see ref. 22 pg. XLVII or 63, aswell pg. VII-VIII or 7-8, pg. XIX or 25, pg. XLV or 61

26) see ref. 22) pg. LIII or 69, note 354

27) http://www.unog.ch/unidir/Media%20Guide%20 CAHRA and Cheryl Welsh are listed at the page 24

28) Document sent by Moscow Committee of Ecology of Dwellings. Telephone: Russian Federation, Zelenograd, 531-6411, Emilia Tschirkova, directrice

29) Search www.rambler.ru , there “poisk” (search) and search for “gosudarstvennaja duma” (State Duma) (it is necessary to type in Russian alphabet), at the page which appears choose “informacionnyj kanal gosudarstvennoj dumy” (Informational Channel of the Russian State Duma), there “federalnyje zakony podpisanyje prezidentom RF” (Federal laws signed by president of the Russian Federation), choose year 2001 and search 26 ijulja, è. N 103-F3 (July 26, 2001, number N 103- F3) , “O vnesenii dopolnenija v statju 6 federalnogo zakona ob oružii” (addendum to the article 6 of the Federal law on weapons)

30) Search www.rambler.ru and then (type in Russian alphabet) “gosudarstvennaja duma”, next “informacionnyj kanal gosudarstvennoj dumy” (informational channel of the State Duma), next search by use of “poisk” (search) Doktrina informacionnoj bezopasnosti Rossii” “Doctrine of the Informational Security of the Russian Federation) there see pg. 3 “Vidy informacionnych ugroz bezopasnosti Rossijskkoj federacii” (Types of Threats to the Informational Security of the Russian Federation)

31) See ref. 30, pg. 19, “Mìždunarodnoje sotrudnièestvo Rossijskoj Federacii v oblasti obespeèenija informacionnoj bezopasnoti” (International Cooperation of the Russian Federation in Assuring the Informational Security”

32) See ref.22, pg. XVII or 33

33) See ref.22, pg. XLV or 61

34) See ref.22 pg. XLVI or 62


Mojmir Babacek jest założycielem Międzynarodowego Ruchu na rzecz Zakazu Manipulacji Ludzkim Układem Nerwowym przy pomocy środków technicznych. Jest autorem wielu artykułów na temat manipulacji umysłem.

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Globalizacja, Korupcja, Polityka, Praworządność, Wojna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.